پایگاه خبرگزاری جمهور - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://jomhornews.com/ Tue, 22 Aug 2017 11:17:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://jomhornews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبرگزاری جمهور http://jomhornews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبرگزاری جمهور آزاد است. Tue, 22 Aug 2017 11:17:17 GMT 60 عید در چشمِ شاعران http://jomhornews.com/doc/article/fa/82163/ پیش‌سخناینکه عید چه جلوه‌یی در نگاه شاعران داشته است، پراهمیت است. نگاه شاعران به عید، ارزش تاریخی دارد و از سویی، دخالتِ جهان‌بینیِ‌ آنها را در نوع نگرش آنان به عید نمودار می‌سازد. نگاه‌ها به عید در ادبیات فارسی یکسان نیست. شاعران از زاویه‌های گونه‌گونی به عید، به‌ویژه عید رمضان، نگریسته‌اند. نگاه‌ها به عید به لحاظ معنایی با نوع جهان‌بینی شاعران، و به‌لحاظ پرداختِ شاعرانه با سبک و قریحه‌ی شاعران پیوند دارد. این امر، نگاه یک‌دست و هم‌سان به عید را با دشواری روبرو ساخته است. نگاه‌ها به عید متفاوت، و گاه متقابل‌اند. در این نبشته، نگرش شماری از بزرگان ادبیات فارسی –هر چند به‌گونه‌ی بسیاری مختصر- بازتاب یافته است که علی‌رغم ایجاز و اختصار مي‌تواند روزنه‌ی تازه‌یی فراروی خواننده‌گان بگذارد.عید در چشم شاعراندر آغاز از چشم‌انداز صایب به عید می‌نگریم. از نظرگاه صایب تبریزی، عید آبستنِ تراژیدیِ بزرگی است. صایب که به عیش و غم چونان دو رویه‌ی زنده‌گی می‌نگرد، عید را به عنوان نماد خرسندی مقدمه‌يی برای زایش ماتم و اندوه می‌بیند. صایب ظاهراً‌ در رنج بودن را وضعِ پایدار بشر می‌خواند، و عیش و عشرت را حالتِ مؤقتی او می‌انگارد. صایب از تمثیل سرخ کردن موی با خینه بهره می‌جوید.هر شبِ عیدش به صبح ماتمی آبستن استعیش روپوشِ جهان موی خضاب آلوده استبا این‌همه، نگاه صایب به رمضان همدلانه است:افسوس که ایام شریف رمضان رفتسی عید به یک‌مرتبه از دست جهان رفتافسوس که سی‌پاره‌ی این ماه مبارکاز دست به یک‌باره چو اوراق خزان رفتماه رمضان حافظِ‌ این گله بُد از گرگفریاد که زود از سرِ‌ این گله شبان رفتشد زیر و زبر چون صف مژگان صفِ طاعتشیرازه‌ی جمعیّتِ بیداردلان رفتبی‌قدری ما چون نشود فاش در عالمماهی که شب قدر در او بود نهان، رفتبرداشت ز دوش همه‌کس بارِ گنه راچون باد سبک آمد و چون کوه گران رفتاز رفتنِ یوسف نرود بر دل یعقوبآنها که به صایب ز وداع رمضان رفتصایب لب‌ِ نانی را که ترشده به‌ خون را در دیده‌ی اربابِ‌ قناعت -همچون ماه عید- مبارک و شادی‌آور می‌خوانددر دیده‌ی ارباب قناعت مه عید استصایب لب نانی که به‌خون تر شده باشدصایب ظاهراَ ماه عید را به قدّ خمیده‌ی پیری تشبیه می‌کند که نشاط عید، خم را از دوش ماه برنمی‌دارد.ندارد حاصلی سامان عشرت در کهن‌سالیکه نتواند نشاط عید برد از ماه نو، خم راصایبماه در نگاه صایب جاذبه‌ی بسیاری دارد. از پنجره‌ی دیدِ او، ماه نو که مژده‌آور فردای عید است، ناخنه‌ي چشم چرخ گشته است. سپس نتیجه‌یی که می‌گیرد اینست که، جهان آسایش‌گاه آدمی نیست.شد ماه عید ناخنه چشم آسمانصایب مکن توقع آسایش از جهانابوالمعانی اما، به رویه‌ی دیگر عید می‌نگرد. عید در چشم بیدل اتفاقی‌ست که در بیرونِ آدمی روی می‌دهد و نسبتِ‌ آن با درون آدمی اندک است. عید حقیقی خرسندیِ درونی‌ست که وابسته‌گی‌یی به رسم و روش‌های اجتماعی ندارد. بیدل بر وابسته‌گیِ حالت‌های درونی به مناسبت‌های بیرونی انگشت می‌نهد و ظاهراً‌ زبان او بارِ شکایت‌آلودی دارد.عیش و غم تو تابعِ رسم است ورنه چیستدر عید خنده و به محرّم گریستنچنین نگاهی در شاعران سبک هندی گه‌ گاه به چشم می‌خورد. صایب می‌گوید:دل سودازده را وصل نیاورد بهمچکند عید به آن کس که محرم با اوستعید با همه مظاهر و نمادهای بیرونی‌اش، تنها برای به‌رفاه‌رسیده‌گان مایه‌ی خوش‌حالی‌ست، در حالی‌که ره‌آوردی جز سوختن ندارد. نیست غیر از سوختن عید مذلت‌پیشه‌گانخار را در وصل آتش پیرهن گلناری استبیدل بزرگ در غزلی عید را مشبه‌به قرار می‌دهد و مژده‌ی دیدار مطلوبش را مشبه؛ سپس بشارت دیدنِ او را چون عید مبارک می‌خواند.ای مژده‌ی دیدار تو چون عید مبارکخورشید به چشمی که ترا دید، مبارکبر بام، هلال‌‌ابروی من قبله‌نما شدکز هر طرف آمد خبرِ عیدمبارکلاهیجی که از پیروان سبک عراقی‌ست، عید را به فال نیک می‌گیرد و نشانه‌ي ظفرمندی و فتح روزه می‌خواند.صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک عیش صبوح مستان بر یکدگر مبارکعید گشادِ ابرو، بربست رختِ روزهاین را حضر خجسته، آن را سفر مبارکتیغ هلال شوال، باز از افق عَلَم شدماه صیام بشکست، فتح و ظفر مبارکوقت سحر مؤذن، آواز عیش برداشتبر گوش روزه‌داران، این خوش‌خبر مبارکاز شاعران معاصر قیصر امین‌پور عید را خانه‌تکانیِ دل می‌خواند و چشم‌انتظار مهمانی‌ست که یک‌ماه به مهمانیِ او بوده است.عید است و دلم خانه‌ی ویرانه بیااین خانه تکاندیم ز بیگانه بیایک‌ماه تمام میهمانت بودیمیک‌روز به مهمانیِ‌ این خانه بیادر دیدِ حافظ که مشرب رندانه دارد، عید برچیده شدنِ قید و بندهایی‌ست که رمضان با خود آورده بود. اکنون که فرصت عیش مساعد است، باید رندانه از آن بهره جست.روزه یک‌سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاستمی ز خمخانه بجوش آمد و می‌باید خواستو یا:بیا که تُرک فلک خوان روزه غارت کردهلال عید به دورِ قدح اشارت کردفرخی سیستانی عید را در برابر رمضان قرار می‌دهد و از ستایش آن به نکوهش رمضان نقب می‌زند.روزه از خیمه‌ی ما دوش همی‌شد به شتابچه توان کرد اگر روزه ز ما روی بتافتنتوان گفت مراورا که زما روی متابچه شود گر برود گو برو و نیک‌ خرامرفتن او برهاند همه‌گان را ز عذاب مولوی که سمبول مجسّم عرفان اسلامی در ادبیات فارسی شمرده می‌شود، عید را موسم شکر‌گزاری می‌داند. از دید او، عید روزی‌ست که خداوند برای آدمیان رحمتش را فرود می‌آرد و سقانا ربنا کأسا دهاقافشکراَ ثم شکراَ ثم شکراَتعالوا إن هذا یوم عیدتجلی فیه ما ترجون جهراَاز دید مولوی، عید فرصت شادزیستن است؛ لذا باید از آن با دُهل به تجلیل برآمد.عید آمد و عید آمد، وان بختِ سعید آمدبرگیر و دُهل می‌زن کآن ماه پدید آمدعید آمد ره‌جویان، رقصان و غزل‌گویانکان قیصر مه‌رویان، زان «قصر مشید» آمدو یا:بیا کامروز ما را روز عید استازین پس عیش و عشرت بر مزید استهرآن نقدی کزین‌جا نیست قلب استمی‌یی کز جام جان نبود پلید استزهی مجلس که ساقی بخت باشدحریفانش جنید و بایزید استمولوی که سکوی بلند عرفان عاشقانه است، عید را انحصاراً به هم‌کیشان خویش مبارک می‌خواند.عید بر عاشقان مبارک‌بادعاشقان عیدتان مبارک‌بادبر تو ای ماه آسمان و زمینتا به هفت آسمان مبارک بادعید آمد به کف نشان وصالعاشقان این نشان مبارک‌بادمولوی در غزل دیگری از عید به عنوان کلید و گشایش یاد می‌کند.آمد رمضان و عید با ماستقفل آمد و وان کلید با ماستکردیم ز روزه جان و دل پاکهرچند تنِ پلید با ماستخاقانی که از او با پسوند حکیم یاد کرده‌اند، جز دو عید فطر و اضحی عید دیگری نمی‌شناسد.گفتم کدام عید؟ نه اضحی بود نه فطربیرون ازین دو عید، چه عید است دیگرشاقبال که دغدغه‌ی احیاگری دارد و کوله‌بار سنگینِ بیدارگری را بر دوش می‌کشد، صبح عیدِ عرشیان را لحظه‌ی بیداری یک ملت تعریف می‌کند.عرشیان را صبح عید آن ساعتیکه شود بیدار چشم ملتیدر این میان، برخی شاعران نگاه ظریفانه‌یی به عید انداخته‌اند.بر سر بام بیا گوشه‌ی ابرو بنماروزه‌داران جهان منتظرِ ماه نو اندو یا:هلا عید می‌بینی و من پیوسته ابرویتمبارک‌باد بر تو عید و بر من دیدنِ رویتآن‌چه گفته آمدیم نشان می‌دهد که شاعران از دریچه‌های گوناگونی به مسأله‌ی عید نگریسته‌اند. با این‌همه، عید که از سنت‌های دینی-اجتماعی دانسته می‌شود، جایگاه ویژه‌یی در اندیشه‌ی شاعران فارسی داشته است. با این وجود، حضور عید در شاعران معاصر بسیار کم‌رنگ است و شکوه و عظمتِ چندانی ندارد.عبدالبشیرفکرت بخشی- خبرگزاری جمهور ]]> دين و انديشه Wed, 06 Jul 2016 04:25:58 GMT http://jomhornews.com/doc/article/fa/82163/ زن جوان در سیاهگرد بخاطر مطالبه ارثیه به قتل رسید http://jomhornews.com/doc/news/fa/82036/ یک زن توسط افراد ناشناس در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان به قتل رسید.مسئولان دولتی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان با تایید این خبر میگویند این خانم بنام راضیه که حدود ۴۰ سال عمر دارد صبح امروز در مرکز ولسوالی سیاه گرد که احتمال دارد برادرانش دراین جرم شریک باشند با ضرب گلوله در منزل پدرش به قتل رسیده است.هدایت الله ایوبی ولسوال سیاه گرد ولایت پروان به خبرگزاری جمهورگفت: " این خانم به دلیل معتاد بودن شوهرش شش ماه پیش از شوهر خود طلاق گرفته و در خانه پدرش زندگی می کرد و از برادرانش خواهان حق میراث نیز شده بود."وی میگوید: اکنون جسد این خانم بخاطر تحقیقات بیشتر به طب عدلی کابل فرستاده شده و در پیوند به این قضیه دو برادر این خانم، یک برادرزاده و یکتن از همسایگانش توسط نیروهای پولیس بازداشت شده اند.پیش ازاین نیز از قتل های مرموز خانم ها در این ولایت خبر داده شده بودجمهورنیوز- پروان ]]> حوادث Sat, 02 Jul 2016 13:28:01 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/82036/ بازداشت یک‌سعودی به سبب نمایش سربریدن فرزند http://jomhornews.com/doc/news/fa/75578/ یک شهروند سعودی، به سبب انتشار فلمی از بریدن سر فرزندش به منظور شستن دستِ مهمانان، بازداشت شد. "فواز بن جمیل المیمان" سخنگوی پولیس ریاض گفت پس از انتشار این فلم، تحقیقات برای شناسایی عاملان تولید این فلم آغاز شد، و عوامل این فلم که بین بیست تا سی سال سن داشتند، همگی بازداشت شدند. این مرد عربستانی با بازی نمایشی در برابر دوربین، سعی کرد میزان مهمان نوازی خود را به رخ مهمانان بکشد و به همین منظور به مهمانانش می گوید "برای این که دست هایتان را بشویید، گردن پسرم را می زنم". سپس چاقویی به گردن پسرش نزدیک می کند و از کنار گردنِ پسرش که از دیدِ دوربین پنهان است، مایعی سرخ رنگ روی دست های مهمانان می ریزد.به نوشتۀ روزنامه "عکاظ" عربستان، فواز بن جمیل هشدار داد که این گونه اقدامات، وجهۀ عربستان را خدشه دار می کند.www.jomhornews.com/images/docs/files/000075/nf00075578-1.mp4 ]]> Sun, 17 Jan 2016 20:11:05 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/75578/ فاش شدن تلاش برای قهرمان سازی از اردوغان http://jomhornews.com/doc/news/fa/74625/ اسکای نیوز، براساس فلمی که به نظر می رسد از طریق چند دوربین و به شیوه ای حرفه ای تهیه شده و سایت خبری دیلی میل آن را منتشر کرد، موتر های کاروان حامل اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، صبح روز  (جمعه) روی پل بسفر ایستاده بودند.این منبع افزود: همراهان اردوغان نزد مردی که لبه پل ایستاده و به اصطلاح قصد خودکشی داشت رفتند و تنها در چند ثانیه وی را از قصد خود برای خودکشی منصرف کردند.بر اساس این گزارش، گذشته از موضوع تردید برانگیز حضوررئیس جمهوری ترکیه در محل خودکشی این جوان، دوربین های متعدد و فردی با انگیزه خودکشی در مکانی واحد و نیز سرعت عجیب همراهان اردوغان در قانع کردن این فرد، بی خیالی و خونسردی شخص اردوغان در این صحنه و حتی پیاده نشدن وی از موتر و اکتفا کردن اردوغان به دست دادن با این جوان و گفتن چند جمله درحالی که مشغول مکالمه با تیلفون همراه خود بود نیز از جمله مواردی است که این موضوع را تردید آمیز جلوه می دهدwww.jomhornews.com/images/docs/files/000074/nf00074625-1.mp4 ]]> Sun, 27 Dec 2015 09:48:36 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/74625/