پایگاه خبرگزاری جمهور - پربيننده ترين عناوين اجتماعی :: نسخه کامل http://jomhornews.com/social Sun, 25 Jun 2017 13:53:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://jomhornews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبرگزاری جمهور http://jomhornews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبرگزاری جمهور آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 13:53:26 GMT اجتماعی 60 رییس جمهور ، فرمان عفو و تخفیف مجازات زندانیان را صادر کرد http://jomhornews.com/doc/news/fa/95758/ رییس جمهور کشور، فرمانی را در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان به مناسبت حلول عيد سعيد فطر صادر نمود.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در خبرنامه دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى گفته شده است: به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ١٨ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عيد سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعى و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نماید:تخفيف و عفو مجازات محجوزینماده اول:١- مدت باقى مانده مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون درنظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.٢- مدت باقى مانده مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپردى نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.٣- محجوزین مندرج فقره (١ و ٢) اين ماده که از مزاياى عفو مندرج اين فرمان مستفيد نمى گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفيف گردد.عفو مجازات محبوسين اناث داراى طفل شيرخوار و کبرسنماده دوم:محبوسين اناث که حداقل سن ٤٩ سالگى يا بالاتر از آنرا تکميل نموده باشند و يا داراى طفل شيرخوار بوده و محبوسين ذکور که سن ٥٩ سالگى يا بالاتر از آنرا تکميل و به مدت الى هفت سال حبس محکوم گرديده اند، مدت باقى مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.رهائى محبوسين مصاب به امراض صعب العلاجماده سوم:(١) محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرايط ذيل باشند، از حبس رها گردند:١- معالجه آنها ممکن نباشد.٢- مريضى شان سير نهائى خود را پيموده باشد.٣- بهبود و اعاده صحت آنها متصور نباشد.(٢) به منظور تثبيت محبوسين مصاب به امراض صعب العلاج محکومين مندرج فقره (١) اين ماده هيئت طبى و نظارتى در مرکز به ترکيب ذيل ايجاد مى گردد:١- رئيس عمومى طب معالجوى و زارت صحت عامه به حيث رئيس.٢- داکتر متخصص از رياست امور صحى وزارت دفاع ملى به حيث عضو.٣- داکتر متخصص از رياست امور صحى وزارت امور داخله به حيث عضو.٤- داکتر متخصص از رياست امور صحى رياست عمومى امنيت ملى به حيث عضو.٥- نماينده رياست څارنوالى نظارت بر محلات سلب آزادى به حيث ناظر.(٣) به منظور تثبيت محبوسين مصاب به امراض صعب العلاج، هيئت طبى در ولايات از واحدهاى مربوط مراجع مندرج فقره (٢) اين ماده تشکيل مى گردد.در صورت عدم موجوديت داکتر متخصص در اداره امنيت ملى ولايت، رياست صحيه يک داکتر ديگر را توظيف مى نمايد.(٤) اداره محبس مکلف است مريضان مندرج فقره (١) اين ماده را به هيئت طبى معرفى و در صورت تصديق مريضى، اسناد آنها را به کميسيون عالى صحى ارايه نمايد.(٥) آنعده محکومينى که بنابر تصميم کميسيون صحى ولايات، صعب العلاج تشخيص مى گردند، محکومين مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزى انتقال و بعد از اتخاذ تصميم کميسيون عالى صحى در مرکز جهت اجراآت بعدى، به کميسيون تطبيق فرمان محول مى گردند.عفو و تخفيف مجازات محبوسينماده چهارم:(١)محبوسين اناث که به حبس الى چهار سال و محبوسين ذکور که به حبس الى سه سال، محکوم گرديده اند، بدون درنظرداشت مدت سپرى شده، مدت مجازات باقى ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.(٢) محبوسين اناث که به حبس بيش از چهار سال الى شش سال و محبوسين ذکور که به حبس بيش از سه سال الى شش سال حبس محکوم گرديده اند، در صورتيکه ربع (١ بر ٤) حصه مدت حبس خودرا در محبس سپرده نموده باشند، مدت باقى ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.(٣)محبوسينى که به حبس بيش از شش سال الى ده سال محکوم گرديده اند، درصورتيکه ثلث مجازات حبس خودرا در محبس سپرده نموده باشند، مجازات باقى ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.(٤) محبوسينى که شامل کتگورى هاى مندرج فقره هاى (١، ٢ و ٣) اين ماده نمى گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذيل به عمل آيد:١- در مجازات محکومين مندرج فقره (١) اين ماده، نصف (١ بر ٢) حصۀ مدت حبس آنها.٢- در مجازات محکومين مندرج فقره (٢) اين ماده ربع (١ بر ٤) حصه حبس آنها.٣- در مجازات محکومين مندرج فقره (٣) اين ماده مدت يک و نيم سال.٤- در مجازات محکومين به حبس بيش از ده سال الى بيست سال، مدت يک سال.عفو مجازات حبس قطعهماده پنجم:آن عده افسران، بریدملان( ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف (١ بر ٢) حصه مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیمانده مجازات آن ها عفو و از حبس رها گردند.حالات محدودیت و ممنوعيت تخفيف و عفوماده ششم:(١) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:١- محبوسين جرایم مندرج فقره دوم ماده ٣٥٠ قانون اجراآت جزائی منتشره جریده رسمی شماره ١١٣٢ سال ١٣٩٣.٢- محکومین جرایم راهزنی، قطاع الطریقی.٣- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ٤٥٥، ٤٥٦ و ٤٥٧ قانون جزاء.(٢)محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:١- محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش از پنج سال يا حبس بيش از ده سال که نصف يا بيشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامين قبلى تخفيف و عفو، تخفيف گرديده باشد.٢- محکومين جرايم اختطاف، مگر اينکه شخص اختطاف شده رها و مال يا منفعت به دست آمده به مجنى عليه رد گرديده باشد.٣- محبوسينى که به سبب ارتکاب جرايم قتل عمد و فساد ادارى محکوم گرديده اند، مگر اينکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و در جرايم فساد ادارى مالى يا منفعت به دست آمده، اعاده گرديده باشد.٤- محکومين به جزاى اعدام که مجازات آنها به حبس تعديل گرديده است.٥- محکومینی که در سال جاری، در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.٦- محجوزين و محبوسينى که علاوه بر حجز يا حبس به رد مال يا جبران خساره معادل بيش از پنجاه هزار افغانى نيز محکوم گرديده اند؛ در صورتي که مال به دست آورده و يا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشد، از مزاياى تخفيف مندرج مادۀ اول و فقره (٤) ماده چهارم اين فرمان مستفيد مى گردند.(٣) محجوزين و محبوسين ذيل، از مزاياى عفو و تخفيف مندرج اين فرمان مستفيد نمى شوند:١- محکومین جرایم مندرج مواد ١٧، ٢٠، ٢١ و ٢٢ قانون منع خشونت علیه زن.٢- محکومین جرایم مندرج ضميمه شماره (١) قانون اجراآت جزايى.٣- محکومین جرایم مندرج مواد (١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٤، ٣٤، ٣٥ و ٣٨) قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره ٩٤٤ سال ١٣٨٧ و مواد ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٣٧، ٣٨ و ٤١ قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره ٦٠٤ سال ١٣٦٥.٤- محکومينى که در سال جارى در محلات سلب آزادى دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخريب کارى، فرار و اعتصابي که باعث اخلال نظم در محلات مذکور مى گردد، با در نظرداشت احکام ماده (٥٢) قانون محابس و توقيفخانه ها منتشرۀ جريده رسمى ٩٢٣ سال ١٣٨٦ از مزاياى عفو و تخفيف اين فرمان مستفيد نمى شوند.عفو جزايى نقدىماده هفتم:محکومينى که از مزاياى عفو و تخفيف اين فرمان مستفيد مى شوند يا با اکمال حبس رها گرديده يا رها مى گردند و علاوه بر حجر يا حبس به جزاى نقدى نيز محکوم گرديده باشند، جزاى نقدى آنها عفو گردد. محکومين خارجى، از اين امر مستثنى مى باشند.قطعيت حکمماده هشتم:قطعیت حکم به اساس جزء (١٠) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.اقامه دعوای حق العبدیماده نهم:تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.تسليمی محجوزین و محبوسين اناثماده دهم:١- ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین (ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.٢- وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهايش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.٣-وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبو سین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مر کز و ولایات تدارک نماید.مرجع تطبيق کنندهمادۀ يازده:(١) به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و ولايات، کمیسیون هايى به ترکیب ذیل تشکیل گردد:١- در مرکز، رئيس څارنوالى نظارت بر تنفيذ احکام و در ولايات رئيس څارنوالى استيناف، به حيث رئيس.٢- نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.٣- نماينده رياست عمومى محابس و توقيفخانه ها در مرکز و ولايات آمر محبس در بخش محبوسين، به حيث عضو.٤- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین به حیث عضو.٥- نماینده وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی به حیث عضو.٦- نماینده وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث به حیث عضو.٧- نمایندۀ څارنوالى اختصاصى جرايم مسکرات و مواد مخدر به حيث عضو.٨- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکز و ولايات در صورت موجوديت به حیث عضو.(٢) آنعده محکومينى که در سال هاى قبل، از فرامين تخفيف و عفو مقام رياست جمهورى اسلامى افغانستان، مستحق استفاده از مزاياى فرامين مذکور بوده، ولى براى شان اجراء نگرديده، رياست څارنوالى نظارت بر تنفيذ احکام تخفيف سال هاى قبل را مطابق احکام همان فرمان مانند ساير محکومين محاسبه و اجراء نمايند.تهيه ليست محکومين واجد شرايط تخفيف و عفومادۀ دوازدهم:١- کميسيون هاى تطبيق اين فرمان مؤظف اند، ليست محکومين واجد شرايط تخفيف و عفو را که مدت محکوميت آنها الى پنج سال باشد، در مرکز و ولايات تهيه و به ادارۀ څارنوالى جهت منظورى لوى څارنوال جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايند که بعد از منظورى لوى څارنوالى قابل تطبيق مى باشد.٢- کميسيون هاى تطبيق اين فرمان مؤظف اند، ليست محکومين واجد شرايط تخفيف وعفو را که مدت محکوميت آنها بيشتر از پنج سال الى بيست سال باشد، در مرکز و ولايات تهيه و به لوى څارنوالى ارسال و لوى څارنوالى مکلف است، ليست هاى ارسالى را توحيد و در اسرع وقت ممکن جهت منظورى به مقام رياست جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايد.(٣) رياست دارالانشاى ادارۀ لوى څارنوالى، مکلف است که گزارش اجراآت مندرج فقرۀ (١) اين ماده را جهت اطمينان، به مقام عالى رياست جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايد.انفاذماده سيزدهم:این فرمان، از تاریخ ٥ سرطان سال ١٣٩٦ نافذ مى گردد. ]]> اجتماعی Sat, 24 Jun 2017 13:45:07 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/95758/ شکایت شهروندان از افزایش قیمت مواد خوراکی و میوه‌های خشک در بازارهای کشور http://jomhornews.com/doc/news/fa/95735/ شماری زیادی از شهروندان کشور به ویژه باشندگان شهر کابل از افزایش قیمت مواد خوراکی و میوه‌های خشک با نزدیک شدن روزهای عید سعید فطر به شدت شکایت دارند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این شهروندان مدعی اند که قیمت مواد اولیه و میوه های عیدی با نزدیک شدن عید فطر دو برابر شده است.آنان می گویند که حکومت توانایی کنترول بازارهای کشور را ندارد و این مساله سبب شده تا فروشندگان خودسرانه قیمت مواد خوراکی و میوه های خشک را افزایش دهند.اما فروشندگان مواد خوراکی و میوه های خشک در پایتخت کشور می گویند که آنان قیمت ها را بالا نبرده اند بلکه با نزدیک شدن ایام عید، تاجران قیمت ها را افزایش داده اند و آنان هم با قیمت بالا مواد خوراکی و میوه های خشک مورد نیاز شان را تهیه می کنند.در همین حال، مسوولان در وزارت تجارت و صنایع کشور تاکید می کنند که قیمت مواد خوراکی و میوه های خشک در بازارها مشخص است و هیچ کسی حق ندارد که خودسرانه قیمت آنان را افزایش دهد.مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع کشور به خبرگزاری جمهور گفت که هیچ دلیلی برای افزایش مواد خوراکی و میوه های خشک وجود ندارد و این وزارت با کسانی که خودسرانه قیمت این مواد را بالا برده اند برخورد خواهد کرد.وی بیان داشت که سر از امروز (شنبه ۳ جوزا) یک تیم از وزارت تجارت و صنایع برای نظارت و کنترول قیمت ها در بازارهای کابل موظف خواهد شد.گفتنی است که همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و روزهای عید، قیمت مواد خوراکی و میوه های خشک به شکل بی سابقه ای افزایش می یابد. در فصل سرما نیز تاجران قیمت گاز و مواد سوختی را بالا می برندف مساله ای که به شدت شهروندان از آن انتقاد دارند.شهروندان به این باورند که فساد گسترده در نهادهای دولتی، بی توجهی و ضعف حکومت در کنترول قیمت ها، عدم دخالت حکومت در بازارها و سوء استفاده تاجران از مشکلات و نیازمندی های شهروندان دلایلی اند که تاجران به راحتی می توانند با استفاده از نام بازار آزاد قیمت کالاهای شان را افزایش دهند.وحید فرزان – خبرگزاری جمهور ]]> اجتماعی Sat, 24 Jun 2017 04:30:44 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/95735/ داعش غور ۱۷ غیر نظامی را تیرباران کرد http://jomhornews.com/doc/news/fa/95768/ گروه داعش ۱۷ تن را در ولایت غور به گلوله بست.این رویداد شب گذشته که همزمان با شب عید فطر بود، در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده است. فضل الحق احسان رئیس شواری ولایتی غور با تایید این رویداد به جمهورنیوز می‌گوید که به اساس اطلاعات باشنده‌های محل، داعشیان شب گذشته ۱۷ فرد ملکی را در روستای "پایه مزار" در شمال شهر فیروزکوه تیرباران کردند.به گفته آقای احسان طالبان به حمایت از باشندگان محل اکنون با داعشیان در منطقه مرغاب در حال جنگ می‌باشند. از سویی هم غلام ناصرخاضع والی غور تعداد کشته شدگان این رویداد را ۸ تن عنوان می‌کند و می‌گوید که داعش این شمار افراد را به دلیل عدم انتقال تجهیزات نظامی به آنان تیرباران کردند.والی غور می‌گوید منطقه‌ای که این رویداد اتفاق افتاده تحت حاکمیت طالبان است. این در حالیست که داعش چندی پیش سه غیر نظامی را در مربوطات شهر فیروزکوه به گلوله بسته بود. خبرگزاری جمهور - ولایت غور ]]> نظامی,امنيتی Sun, 25 Jun 2017 09:26:42 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/95768/